AAA – vår stolthet!

Det ligger mye stolthet i våre leveranser. Det viktigste for oss, er våre kunder, deres ønsker og behov. Derfor lever vi etter trippel A prinsippet. Avtalt produkt, til Avtalt tid, til Avtalt pris, det er det minste man kan forvente!

Våre tjenester

Ingen kunder eller eiendommer er like. Vi skreddersyr våre tjenester og leveranser etter behov

TEK 3D Guide Premium

I henhold til NS-3940

NS-3456 FDV Dokumentasjon

Energimerking

Prosjektet fra A til Å

Dokumentasjon i system

Teknisk DD = Trygghet

Byggherrens høyre hånd

Utvikling av eiendom

Forvaltning av eiendom

Tekniske installasjoner

NS-3424 Tilstand- Byggverk

Tiltak-, drift og vedlikeholdsplan

Rådgivning eiendom

3. parts kontroll

Ferdig- og overtakelsesbefaring

Vår kommersielle arealrapport med tilhørende Arealoppmåling og kalkulasjoner er utført i henhold til NS-3940. Den gir deg et verdifullt grunnlag som detaljert dokumenterer eiendommens verdi og grunnlag for utleiearealer. Vi ser ofte at arealgrunnlaget er feil og resulterer i manglende leieinntekter. Det er ikke uvanlig at våre kunder får dokumentert et utleieareal som er 10-20% høyere etter vår gjennomgang.

TEK Solutions 3D Guide, er en digital 3D modell av din eiendom med interaktive plantegninger. Hele eiendommen skannes med en avansert Lidar laser samtidig som det lages en digital 360° visning. Leveres både som en WEB- og lokal løsning.

FDVUS

Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling av eiendom. 
Vi utfører eiers oppgaver i forhold til myndighetskrav, økonomiforvaltning, forvaltning av eierskapet, utleie, tilsyn med eiendommen, ledelse, innkjøp av tjenester og entrepriser. 
Vi kan tilpasse digitale løsninger for hele deres eiendomsforvaltning, fra enkel avvikshåndtering til komplett digital drift. Vi har systemer som håndterer alle prosesser innen moderne eiendomsforvaltning.

ITB Ansvarlig

IITB Ansvarlig / ITB Koordinator, har ansvaret for at prosessene beskrevet i NS-3935 gjennomføres og dokumenters på vegne av byggherre. ITB Ansvarlig bør være en del av prosjektledelsen i hele byggeprosessen, fra idefase til overlevering.
I våre ITB leveranser benytter vi NS-3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) og NS-6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner.

FDV Dokumentasjon

Hvert år koster det 20 kroner per kvadratmeter om du ikke har full FDVU-dokumentasjon, så lenge bygget lever!
Vi organiserer FDV Dokumentasjon iht. NS3456 FDVU Dokumentasjon og NS3451 Bygningstabellen. TEK17: For et byggverk skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon til å drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt.

Digitalisering

Vi digitaliserer din analoge dokumentasjon. Vi benytter enten deres eget system for digital organisering, eller vi hjelper dere å velge løsning ut fra deres behov. Vi kan tilpasse digitale løsninger for hele deres eiendomsforvaltning, fra enkel avvikshåndtering til komplett digital drift. Vi har systemer som håndterer alle prosesser innen moderne eiendomsforvaltning.

Due Diligence

Ved kjøp og salg av næringseiendom, utfører vi teknisk Due Diligence. Vi vurderer eiendommens tilstand og mulighet for framtidig anvendelse. Vi vurderer blant annet tekniske installasjoner, FDV Dokumentasjon, omkostninger og investeringer til fremtidig vedlikehold med mer.
En slik prosess sikrer partene i en eiendomstransaksjon en uavhengig framstilling av bygningens tilstand.

Tilstandsanalyse

Vi vurderer bygningens tilstand i henhold til NS3424 Tilstandsanalyse byggverk, nivå 1.
Rapporten vil vise mer om hvilken tilstand objektet er i, og hvilke konsekvenser denne tilstanden kan få. Den kan gi overslag over hva det vil koste å utbedre skader og slitasje. Videre kan den gi et godt grunnlag for vedlikeholdsplaner, skadeutbedring og ombygging. Den vil også dokumentere forhold som er viktig for internkontrollen til bygningseieren og de virksomhetene som bruker bygningen. Omfang avtales for det enkelte oppdrag.

Tiltaksplan

Som en del av en tilstandsanalyse kan det utvikles planer for tiltak og vedlikehold. Slike planer inneholder normal beskrivelse og prioritering av nødvendige vedlikeholdsarbeider og utskiftinger for en 5 – 10 års periode. Omfang avtales for det enkelte oppdrag.

Byggherreombud

Byggherrens høyre hånd. Vi er byggherres fortrolige, og bistår gjennom hele byggeprosessen. Ut fra ønsker og behov bistår vi med oppgaver som: utarbeidelse og beskrivelse av tilbudsgrunnlag, konkurranse og kontrahering av entreprenør, rådgivning, kontrakts oppfølgning, økonomistyring, evalueringer, byggherremøter, HMS krav, ferdig- og overleveringsbefaring, gjennomgang av FDV Dokumentasjon med mer. Omfang avtales for det enkelte oppdrag.

Rådgivning

Vi utfører flere typer rådgivning innen eiendom. Eiendomsbesittere og utviklere har betydelig kapital bundet opp i sine prosjekter. Vi kan bidra til at våre kunder tar optimale beslutninger for å sikre best mulig avkastning på investert kapital. Dette inkluderer strategiske vurderinger ved utvikling av eiendommer, utarbeidelse av tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner, samt forhold rundt flytteprosesser, leiekontrakter o.l.

Prosjektledelse

Våre tjenester ivaretar alle steg i prosjektfasen, fra idé, via planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse, til overlevering. Dette inkluderer blant annet: Prosjekteringsledelse, kontakt mot offentlige myndigheter for rammevilkår og søknader, anbudsinnhenting, forhandlinger, kontrahering, budsjettering, framdriftsplaner, byggeledelse, oppfølgning, rapportering, ferdigbefaring, overlevering og garantibefaringer med mer.

Kontroll utførelse

Uavhengig 3. partskontroll.
Vi kontrollerer utførelse av arbeider iht. kontrakt mellom Tiltakshaver og det ansvarlige foretak.
Omfang og innhold avtales for det enkelte oppdrag

Ferdigbefaring

Vi bistår eller representerer eier under ferdigbefaring og overtakelsesbefaring. Dette kan være for overtagelse av bygg eller overlevering til nye eiere (leiligheter). Vi utfører en visuell kontroll av utførte arbeider opp mot kontrakt, hvor vi benytter undersøkelses nivå 1. Vi sjekker blant annet: FDV-dokumentasjon, uteområder, tekniske installasjoner, avtalt inventar og tilvalg, vinduer, dører, overflater, kvalitet utførte arbeider, ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse med mer. Omfang avtales for det enkelte oppdrag.

Eiendomsutvikling

Vi bistår kunden i utviklingsprosessen av sin eiendom, fra ide til igangsettingstillatelse (IG). Om ønskelig også gjennom hele byggeprosessen til ferdigattest. Det er mange hensyn og ta i en slik prosess, eksempelvis: lover og regler, forskrifter og veiledere, kommunale og statlige myndigheter, politiske føringer, innkjøp av tjenester, kontrakts bestemmelser, offentlige innkjøpsregler, arkitektur og utforming, byggeskikk og metoder, teknisk infrastruktur i og utenfor bygget, tilstandsanalyser og livsløpsanalyser, ulike måter å organisere forvaltningen på, energi, miljø og helse med mer.